صفحه اصلی > محور اقتصاد
.: محور اقتصاد

 اقتصاد و رقابت سازمان ملل جهانی

اطلاعات مدیریت برای اقتصاد هوشمند، پایدار و فراگیر

مدیریت استراتژیک در یک اقتصاد باز، کارآفرینی، نوآوری و بین المللی

راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالش ها

راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها

زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي

بحران اقتصادی و اصلاحات ساختاری

اقتصاد انرژی

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد شهری

رشد اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد بین الملل
قتصاد اسلامی
اقتصاد توسعه
اقتصاد پولی وبانکی
اقتصاد انرژی- اقتصاد محيط زيست
مالیات و سیاستگذاری دولت
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد رفتاری
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد فرهنگی
اقتصاد ریاضی و نظریه بازی ها
روشهای کاربردی اقتصاد سنجی
اقتصاد فناوري اطلاعات
چالش ها و راهكارهاي اقتصادي
اقتصاد در شرايط تحريم
اقتصاد مقاومتي
اقتصاد و توليد ملي