صفحه اصلی > محور امور بانکی
.: محور امور بانکی

عامل کاربردهای تحقیق در عملیات در حوزه های ریسک
حسابرسی داخلی
ارزیابی عملکرد
بازرسی
امور اعتباری و سرمایه گذاری
حقوقی و وصول مطالبات
امور شعب
چشم انداز بانکداری از منظر فناوری اطلاعات
کلان‌روندهای صنعت بانکداری در جهان
کاربرد دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
رتبه بندی بانک‌ها از منظر فناوری اطلاعات
توانمندسازی بانک‌ها به کمک فناوری اطلاعات
سامانه اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مشتریان
شخصی‌سازی خدمات بانکی
 
سامانه‌های فناورانه شناسایی، تقویم و مدیریت ریسک
 
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل دسترسی به اعتبارات خرد
 
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت مطالبات غیرجاری
نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کنترل داخلی بانک‌ها
 
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل مبادلات بازار پول و سرمایه
 
مدیریت اطلاعات محور و ابرداده‌ها
 
فناوری اطلاعات و درآمدهای کارمزد محور
 
نقش داده‌کاوی در کسب و کار بانکی
بانکداری باز (Open Banking)
 معماری
های جدید سامانه‌های بانکداری یکپارچه (core banking)
چالش‌های بانکداری یکپارچه در ایران
مهاجرت در سامانه‌های بانکداری یکپارچه
بانکداری چابک

چشم انداز نظام‌های پرداخت
معماری سامانه‌های پرداخت کشور
چالش کارت‌های اعتباری
چالش پرداخت های فرامرزی 
سامانه‌های پرداخت خرد: زیرساخت‌ فنی و مقرراتی، بازیگران، نظام انگیزشی، ابزارها 

نظارت و نظام‌های پرداخت
  نظارت داده- محور
انطباق با مقررات بین‌المللی زیرساخت بازارهای مالی
(FMI)
نظام پرداخت های دولتی
راهبری و پایش
(oversight)