| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش - دکتر نعمت اله نعمتی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دبیر اجرایی همایش - دکتر ناهید مسعودیان-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دبیر کمیته علمی - دکتر محمود بانی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عضو کمیته علمی - دکتر کرامت الله حیدری رستمی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان
عضو کمیته علمی - دکتر رویا دارابی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب
عضو کمیته علمی - دکتر محمد رضا عسکری- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهر ری
عضو کمیته علمی - دکتر علیرضا شهریاری - دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته علمی - دکتر ابراهیم نوروز بکی- دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته علمی - دکتر رمضانعلی رویایی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
عضو کمیته علمی - دکتر حسن بلالی
عضو کمیته علمی - دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شرق
عضو کمیته علمی - دکتر ملیحه علی فری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب